Azyl Migracja

Image

Projekt: „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

 132 110728 g

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest wzmocnienie współpracy organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz  zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl.

Cel główny:  Celem głównym projektu jest poprawa zdolności organów ścigania do przeciwdziałania i wykrywania handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć oraz zwiększenie wsparcia dla ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl ( w tym w szczególności małoletnich bez opieki).

Projekt ma również na celu zachęcanie do dobrowolnych powrotów. Kolejnym elementem jest wypracowanie nowego standardu zapobiegania, zwalczania i wykrywania przestępczości handlu ludźmi i nielegalnej migracji oraz pomocy ofiarom handlu i osobom ubiegającym się o azyl, opartego na nowoczesnych technologiach, współpracy międzynarodowej z jednostkami biorącymi udział
w realizacji projektu oraz zwiększeniu świadomości społecznej.


Cele szczegółowe:

 • zapewnienie funkcjonariuszom organom ścigania dostępu do szkoleń, w celu zwiększenia kompetencji w zakresie zwalczania i wykrywania  handlu ludźmi, i nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć
 • zapewnienie funkcjonariuszom oraz pracownikom mającym bezpośredni kontakt z migrantami. szkoleń i warsztatów w zakresie dobrowolnych powrotów
 • zapewnienie funkcjonariuszom szkoleń w zakresie wsparcia psychologicznego ofiar handlu i osób ubiegających się o azyl ( w tym w szczególności małoletnich bez opieki)
 • zwiększenie liczby nowych technologii, niezbędnych do szkoleń oraz stosowanych w celu zwiększenia skuteczności monitorowania i  kontroli szlaków i miejsc wysokiego ryzyka
 • wymiana doświadczeń służb i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w celu wypracowania wspólnych procedur przeciwdziałania handlowi ludźmi, migracji i przemocy ze względu na płeć
 • zwiększenie świadomości społecznej, jako skutecznej formy przeciwdziałania handlowi ludźmi i przemocy ze względu na płeć

Wstęp

Migracja i azyl

Migracja i azyl stanowią zjawiska wielowątkowe i wzajemnie przenikające się. Azyl jest procesem udzielenia schronienia osobom uciekającym przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. Stanowi prawo podstawowe – udzielenie go jest międzynarodowym zobowiązaniem na mocy konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951r.

Cechą charakterystyczną legalnej migracji jest wjazd i pobyt cudzoziemca na teren kraju w sposób zgodny z prawem, na podstawie dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu. Warunki wjazdu i pobytu cudzoziemca są ściśle określone w prawie. Ze względu na to ten rodzaj migracji obejmuje kwestie związane z legalizacją pobytu, migracją zarobkową a także kwestie związane z integracją.

W zakresie nielegalnej migracji, zjawisko to jest trudne do oszacowania i niemożliwe do kontroli
w pełnym zakresie. Niesie za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, bowiem związane jest z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem oraz handlem ludźmi. Dotyka także procedur azylowych, wykorzystywanych przez cudzoziemców również w sposób nielegalny, co zostanie wyjaśnione poniżej. Cudzoziemcy wykorzystują różnorodne metody, aby osiągnąć cel w postaci pobytu na terenie kraju: nielegalne wykorzystanie legalnych kanałów migracji (np. związanych z pracą lub edukacją aby uzyskać zatrudnienie na podstawie pozwolenia na pobyt dla studentów/naukowców), małżeństwa fikcyjne, posługiwanie się fałszywymi dokumentami.

Polska jest krajem tranzytowym nielegalnej migracji – położenie geograficzne sprawia, iż przez kraj przebiegają główne szlaki migracyjne w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, zdecydowana większość osób, tj. Czeczeni, Gruzini, Ormianie, Syryjczycy, przekraczając granicę polską, wnioskuje o azyl. Jednakże jeszcze tego samego dnia kierują się do krajów strefy Shengen (głównie Niemiec  i Francji). Często też korzystają  z transportu zorganizowanego przez przemytników. Należy zauważyć, iż w tego rodzaju przypadkach rozpoczęcie procedury azylowej w kraju nie stanowi rzeczywistego celu dla uchodźcy/emigranta, lecz wykorzystywane jest w nielegalny sposób – jako środek umożliwiający przekroczenie granicy
i dotarcie na tereny strefy Shengen. Stanowi także potencjalne zagrożenie dla samych migrantów, np. wiktymizacją w procederze handlu ludźmi. Szczególnie narażoną grupę w tym zakresie stanowią małoletni bez opieki. Pokonując szlaki migracyjne są szczególnie narażeni na przemoc, znęcanie się
i wykorzystanie. Ze względu na ich bezbronność wymagają one szczególnej pomocy i wsparcia.


Przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji stanowi istotny element zarządzania migracjami na poziomie krajowym oraz stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Polska posiada jedną
z najdłuższych granic zewnętrznych UE, co niesie za sobą priorytet w zakresie systemowych , praktycznych rozwiązań, wymiany wiedzy oraz informacji pomiędzy państwami UE. W tym kontekście niezwykle ważne jest  zachęcanie do dobrowolnych powrotów, poprzez wdrożenie działań w tym zakresie, tj. : Identyfikacja osób chcących dobrowolnie powrócić do kraju; zachęcanie/promocja dobrowolnych powrotów; wsparcie psychologiczne i organizacyjne (administracyjne) w realizacji planu dobrowolnego powrotu.


Obserwuje się, iż pandemia wywołana wirusem COVID-19 z jednej strony spowodowała zmianę zachowań zorganizowanych grup przestępczych, zajmując się przemytem ludzi, z drugiej stworzyła obszary potencjalnych ryzyk, mogących prowadzić do wzrostu nielegalnych migracji i handlu ludźmi
w najbliższej przyszłości. Są to:

 • zmiana szlaków przerzutowych z powietrznych na lądowe i morskie
 • zamknięcie placówek oferując legalną pracę seksualną na terenie EU może zwiększyć przypadki nielegalnego wykorzystania
 • ograniczenia podróży mogą komplikować sezonowe prace w rolnictwie i zwiększyć popyt na pracę migrantów.

W 2019r. w Polsce złożono 24 wnioski o azyl. Należy zwrócić szczególna uwagę na małoletnich bez opieki, znajdujących się w gronie osób ubiegających się o azyl. Stanowią bowiem grupę szczególnie narażoną na przemoc, wykorzystanie i wiktymizację. Z danych statystycznych UNODC (zob. United Nations Office on Drugs and Crime, „Global report on trafficking in person” 2018)  wynika, iż nieletni stanowią 1/3 ogólnej liczby ofiar. Na każdą piątkę dzieci ofiar handlu ludźmi przypadają cztery dziewczynki i jeden chłopiec.

Ze względu na to, w celu skutecznego przeciwdziałania oraz zwiększenia wsparcia dla ofiar,
w szczególności dla małoletnich, należy zwiększyć kompetencje funkcjonariuszy i pracowników oraz podnieść świadomość społeczną w zakresie procederu.

Handel ludźmi:

Handel ludźmi jest zjawiskiem złożonym, u którego podstaw leżą czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i inne. Stanowi  przestępstwo poważnie naruszające godność i podstawowe prawa człowieka. Istotą procederu jest wykorzystywanie człowieka, nawet za jego przyzwoleniem, przy użyciu nielegalnych środków i metod.

Handel ludźmi jest zjawiskiem globalnym o dużej dynamice i silnie związany z migracją. Obecnie Polska jest krajem pochodzenia (tj. Polacy wykorzystywani w innych krajach UE), krajem tranzytowy (głównie dla ofiar z Europy Wschodniej i Azji do krajów Europy Zachodniej) oraz krajem docelowym (głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji) ofiar procederu, co zobrazowano na poniższej mapie:

Legenda: kolor żółty: tranzyt ofiar; kolor bordowy: punkt docelowy ofiar; kolor niebieski – pochodzenie ofiar.
Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce/6145,Handel-ludzmi-w-Polsce.html

Proceder może przybierać różne formy i mieć różne cele – wykorzystanie seksualne, pracę przymusową, wyłudzanie świadczeń, zmuszanie do żebractwa lub przestępczości.
W zakresie pracy przymusowej obserwuje się zjawisko handlu ludźmi szczególnie w takich branżach jak rolnictwo, zbiór owoców jagodowych, gastronomia, usługi porządkowe, budownictwo.

Polska, ze względu na położenie, dobrą sytuację gospodarczą oraz szerokie możliwości rozwoju, stanowi atrakcyjne miejsce dla osób chcących podjąć pracę, z krajów tj. Ukraina, Białoruś, Rumunia, Bułgaria, Wietnam, Nepal, Sri Lanka. Jak wynika z danych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, kraje azjatyckie, Ukraina oraz Bułgaria stanowią główne miejsca werbunku do pracy przymusowej.

W 2019r. Policja i Straż graniczna zidentyfikowały 162 potencjalne ofiary handlu ludźmi, zaś Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi udzieliło pomocy 168 prawdopodobnym ofiarom, z których 3 były dziećmi. W ciągu ostatnich miesięcy odnotowano także nowy trend w zakresie handlu ludźmi, dotyczący nielegalnych adopcji.
Co więcej, małoletni stanowią przeważających odsetek ofiar w określonych obszarach przestępczości handlu ludźmi. Są to:

 • przymuszanie do przestępczości, tj. kradzież kieszonkowa, sklepowa,
 • przymuszanie do przestępstw dotyczących narkotyków, np. wykorzystanie do pracy przy uprawie.
   

W procederze handlu ludźmi i nielegalnej migracji szczególną rolę odgrywają sieci przestępcze.
W listopadzie 2019r., na terenie kraju, polska Straż Graniczna we współpracy z Europolem zidentyfikowała i zdemontowała zorganizowaną grupę, odpowiedzialna za przemyt 13 000 osób spoza Europy. Przestępcy zarobili na przemycie 2,3 mln Euro. Potwierdza to, iż Polska stanowi istotny obszar tranzytu ofiar handlu ludźmi i nielegalnej migracji. Nie bez znaczenia pozostaje także obecna sytuacja spowodowana COVID-19.  Wywarła bowiem wpływ na zmianę  modus operandi zorganizowanych sieci przestępczych. Jak wynika z danych Europol (zob. Europol, „European Migrant Smuggling Centre 4th Annual Report”, 2019r.), ze względu na zwiększone środki kontroli granicznej i wprowadzenie ograniczenia podróży, widoczna jest zmiana strategii działania przemytników:

 • zaprzestanie stosowania kanałów powietrznych na rzecz morskich i lądowych,
 • zwiększone wykorzystanie małych łodzi używanych do przekraczania granic

Znaczna liczba nowego modus operandi przestępców opiera się o aplikacje i media społecznościowe, w tym Darknet, WhatsApp, które służą do organizowania przerzutów, werbunku, sprzedaży dokumentów itp. Z danych szacunkowych Europol wynika, iż w 2020r. oraz latach kolejnych Internet będzie odgrywał rosnącą rolę w łańcuchu handlu ludźmi.


Mapowanie krajowej sytuacji związanej z handlem ludźmi, przeprowadzone w oparciu o  dane Policji i Straży Granicznej oraz Europol pozwoliło na zidentyfikowanie regionu Morza Bałtyckiego, województwa zachodniopomorskiego, województwo dolnośląskiego, lubuskiego jako obszarów wysokiego ryzyka. Niesie to za sobą konieczność intensyfikacji kontroli i monitorowania, zwiększenia kompetencji funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

Uwzględniając fakt złożonego i wielowątkowego mechanizmu przestępstwa handlu ludźmi, wielości form wykorzystania oraz stosowania Internetu jako kanału werbunkowego, niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie procederu. Informowanie o zagrożeniu oraz przedstawienie zasad działania przestępców stanowi wiedzę, umożliwiającą skuteczną obronę przed niebezpieczeństwem. Szczególnie ważne w tym kontekście jest dotarcie z kampanią do osób znajdujących się w grupie ryzyka – młodzieży szkolnej i akademickiej, samotnych matek, osób bezrobotnych, poszukujących pracy za granicą.

Podsumowując, biorąc pod uwagę kontekst krajowy oraz trendy i uwarunkowania wywołane pandemią COVID-19,jako konkretne środki zapobiegawcze należy wymienić: działania podnoszące świadomość opinii publicznej (warsztaty, konferencje, szkolenia, konferencje), wzmocnienie kontroli miejsc wysokiego ryzyka, szkolenia funkcjonariuszy i pracowników organów publicznych, wzmocnienie współpracy transgranicznej.

Przemoc ze względu na płeć

Z procederem handlu ludźmi oraz nielegalną lub przymusową migracją, związane jest zjawisko przemocy ze względu na płeć. Jest to wszelki akt przemocy związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego rezultatem jest lub może być fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda lub cierpienie. Problem ten dotyka głównie kobiety i dziewczęta. Może przybierać różne formy: przymusowe małżeństwa (w tym zmuszanie nieletnich do małżeństwa), zmuszanie do prostytucji, przemoc psychiczną i fizyczną.

W przypadku migrantek przymusowych sprawcą często jest obecny bądź były partner. W takich przypadkach na stosowanie przemocy mają wpływ uwarunkowania kulturowe (społeczeństwa patriarchalne – np. w społeczności migrantów z krajów Kaukazu Północnego), doświadczenia migracji (trudne warunki ekonomiczne/konieczność rozpoczęcia pracy zarobkowej przez kobiety) oraz doświadczenia wyniesione z kraju – wojny, tortury, obserwowania śmierci bliskich.
Zjawisko przemocy ze względu na płeć występuje także w procederze pracy przymusowej, zmuszania do prostytucji, w trakcie organizowania „przerzutów” nielegalnych migrantów.
Zadaniem funkcjonariuszy jest zidentyfikowanie potencjalnych ofiar i nawiązanie z nimi kontaktu, pamiętając, iż ofiara często wzbrania się przed pomocą. Przekłada się to na konieczność udzielenia fachowej pomocy psychologicznej, dysponowania wysokimi kompetencjami w zakresie komunikacji oraz udzielenia informacji na temat przysługujących możliwości prawnych oraz pozostałych, dostępnych form pomocy. Ze względu na to, niezwykle ważne jest podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy służb oraz pracowników cywilnych. Umożliwi to udzielanie profesjonalnego wsparcia ofiarom oraz zwiększenie jego skuteczności.

Podmioty zaangażowane

 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Podmioty współpracujące:

 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
 • Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Stowarzyszenie DA DU,
 • La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • IPA  Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Podmioty zagraniczne:
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina
 • West Yorkshire Police, Wielka Brytania
 • Komenda Stołeczna Policji, Zagrzeb, Chorwacja
 • Komenda Wojewódzka Policji w Bitola, Macedonia
 • Prezydium Policji w MECKLENBURG-VORPOMMERN, Niemcy

Opracowała:

Ewa Maślana

Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie

 Integration for safety – international cooperation in the field of fundamental rights

132 110728 g

Project subject – the subject of the project involves the process of strenghtering law enforcment cooperation to detect and counteract human trafficking, illegal migration and gender based violance and increasing support for human trafficking victims and for those who seek asylum.

Primary objective: the primary objective is to improve the abillity of law enforcment agencies to counteract and detect human trafficking, illegal migration and gender based violance and to increase support for human trafficking victims and those who seek asylum (especially unaccompanied minors).

The project also aims to encourage voluntary returns. The next element is to develop a new standard for preventing, combating and detecting human trafficking crimes and illegal migration, as well as support to victims of human trafficking and asylum seekers, based on modern technologies and international cooperation with units participating in project implementation, and increasing public awareness.

Detailed objectives:

 • Providing law enforcement officials, with access to training, in order to increase their competencies in combating and detecting human trafficking, illegal migration and gender-based violence, providing officers and employees, who have direct contact with migrants with training and workshops in relation to voluntary returns.
 • Providing training to officers in the field of psychological support for victims of human trafficking and asylum seekers (including in particular unaccompanied minors).
 • Increasing the number of new technologies needed for training, applied in order to increase the effectiveness of monitoring and control of high-risk routes and areas.
 • Exchange of experiences of services and entities involved in the implementation of the project, in order to develop joint procedures for counteracting human trafficking, migration and gender-based violence.
 • Increasing public awareness, as an effective form of counteracting human trafficking and gender-based violence.

Migration and asylum

Migration and asylum are multi-threaded stacking elements. Asylum is a process of giving shelter to people fleeing from persecution or serious harm. It’s a fundamental law (granting asylum is an international obligation under Geneva Convention) -  related to the status of refuges.

The characteristic feature of legal migration is the entry and stay of a foreigner into the territory of the country in a legal manner, based of documents necessary to legalize the stay. The conditions of entry and stay of a foreigner are strictly defined by law. Due to this, this type of migration covers issues related to the legalization of stay, economic migration, as well as points related to integration.

As far as illegal migration is concerned, this phenomenon is difficult to estimate and impossible to control to the full extent. It poses a threat to the security of citizens, as it is related to organized crime, terrorism and human trafficking. It also affects asylum procedures, also used illegally by foreigners, which will be explained below.

Foreigners use a variety of methods to achieve the goal of staying in an country: illegal use of legal migration channels (e.g. related to work or education, in order to obtain employment on the basis of a student / researcher residence permit), fictitious marriages, use of false documents.

Poland is a transit country for illegal migration - its geographic location makes the country run through the main migration routes in the region of Central and Eastern Europe. According to the data of the Office for Foreigners, the vast majority of people, i.e. Chechens, Georgians, Armenians, Syrians, apply for asylum when crossing the Polish border. However, on the same day they go to the countries of the Schengen area (mainly Germany and France). They also often use transport organized by smugglers. It should be noted, that in such cases, the initiation of the asylum procedure in the country is not the real goal of the refugee / emigrant, but is used illegally, as a mean of allowing the border crossing and reaching the area of ​​the Schengen area. It also poses a potential threat to the migrants themselves, e.g. victimization in the practice of human trafficking. Unaccompanied minors constitute a particularly vulnerable group in this respect. While traveling along the migration routes, they are particularly exposed to violence, abuse and use. Due to their vulnerability, they require special help and support.

 

Counteracting irregular migration is an important element of migration management at the national level and is one of the priorities of the European Union. Poland has one of the longest external borders of the EU, which entails priority in terms of systemic, practical solutions, knowledge and information exchange between EU countries.

In this context, it is extremely important to encourage voluntary returns by implementing measures in this area, i.e. identification of people willing to return to the country voluntarily; encouraging/promoting voluntary returns; psychological and organizational (administrative) support in the implementation of the voluntary return plan.

It is observed that the COVID-19 pandemic caused, on the one hand, a change in the behavior of organized crime groups dealing with people smuggling, and on the other hand, it created areas of potential risks that could lead to an increase in illegal migration and human trafficking in the near future. They include:

 • change of transit routes from air to land and sea
 • closing facilities by offering legal sex work in the EU, may increase the incidence of illegal exploitation
 • Travel restrictions can complicate seasonal agricultural work and increase the labor demand of migrants.

In the year 2019 in Poland, 24 asylum applications were submitted. Particular attention should be paid to unaccompanied minors among asylum seekers. They constitute a group that is particularly exposed to violence, abuse and victimization. The UNODC statistics (see United Nations Office on Drugs and Crime, "Global report on trafficking in person" 2018) show that minors constitute in 1/3 of the total number of victims. There are four girls and one boy for every five child victims of human trafficking .

Due to this, in order to effectively prevent and increase support for victims, especially for minors, the competences of officers and employees should be increased, as well as social awareness of the practice, should be raised.

Human trafficking:

Human trafficking is a complex phenomenon that contains economic, social, cultural and other factors. It is a crime, that seriously violates human dignity and fundamental human rights. The essence of the practice is to abuse people, even with their consent, by the use of illegal means and methods.

Human trafficking is a global phenomenon with high dynamics and is strongly related to migration. Currently, Poland is a country of origin (i.e. Poles used in other EU countries), a transit country (mainly for victims from Eastern Europe and Asia to Western European countries) and a destination country (mainly from Eastern Europe and Asia) for victims of the practice, as illustrated in the map below:

Legend: yellow: transit of victims; maroon color: target point of victims; blue color - the origin of the victims.

Source:

http://www.handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce/6145,Handel-ludzmi-w-Polsce.html

Dealings can take many forms and have different goals - sexual abuse, forced labor, extortion of benefits, forced begging or crime.

In terms of forced labor, the phenomenon of human trafficking is observed, especially in such sectors as agriculture, fruit picking, gastronomy, cleaning services, and construction.

Due to its location, good economic situation and wide development opportunities, Poland is an attractive place for people who want to work, from countries such as Ukraine, Belarus, Romania, Bulgaria, Vietnam, Nepal, Sri Lanka. According to the data of the Criminal Department of the Regional Police Headquarters in Szczecin, Asian countries, Ukraine and Bulgaria are the main places of recruitment for forced labor.

In the year 2019 the Police and Border Guard identified 162 potential victims of human  trafficking. The National Intervention and Consultation Center for Victims of Human Trafficking provided assistance to 168 possible victims, 3 of whom were children. There has also been a new trend in human trafficking in the area of ​​illegal adoptions in recent months.

Moreover, minors constitute the overwhelming percentage of victims in certain areas of human trafficking. They include:

Coercion to crimes, e.g. pickpocketing, shoplifting,

Coercing to a drug-related crimes, e.g. being used for cultivation work

Criminal networks play a special role in the practice of human trafficking and illegal migration.

In November 2019 the Polish Border Guard, in cooperation with Europol, identified and dismantled across the country, an organized group responsible for smuggling 13,000 people from outside Europe. The criminals earned 2.3 million euros from smuggling. This confirms that Poland is an important area of ​​transit for victims of human trafficking and illegal migration. The current situation caused by COVID-19 is also important. It has influenced a change in the modus operandi of organized crime networks. According to data from Europol (see Europol, "European Migrant Smuggling Center 4th Annual Report", 2019), due to increased border control measures and the introduction of travel restrictions, there is a visible change in the smuggling operating strategy:

Cessation of using air channels in favor of sea and land.

Increased use of small boats used to cross borders.

Significant number of the new modus operandi of criminals is based on applications and social media, including Darknet and WhatsApp, which are used to organize transfers, recruitment, documents sales, etc. Europol estimates show, that in 2020 and in the years to come, the Internet will play an increasing role in human trafficking chain.


Mapping the national situation related to human trafficking, based on the data of the Police, Border Guard and Europol, made it possible to identify the Baltic Sea region, West Pomeranian Voivodship, Lower Silesian Voivodship, Lubusz Voivodship as high-risk areas. This entails the need to intensify control and monitoring, and to increase the competences of officers and civilian employees.

Taking into account the complex and multi-threaded mechanism of the human trafficking crime, the multitude forms of use and the use of the Internet as an recruitment channel, it is extremely important to raise public awareness of the practice. Informing about the threat and presenting the principles of operation of criminals, constitutes knowledge that enables effective defense against the danger. In this context, it is particularly important to reach people at risk with the campaign - school and university youth, single mothers, unemployed people and job seekers abroad.

In summary, taking into account the national context as well as trends and conditions caused by the COVID-19 pandemic, specific preventive measures include: actions increasing public awareness (workshops, conferences, trainings, conferences), strengthening the control of high-risk places, training officers and employees of public authorities, strengthening cross-border cooperation


Gender-based violence

The practice of human trafficking and illegal or forced migration is related to the phenomenon of gender-based violence. It is an act of violence related to the fact, that a person is gender specific, and as a result is, or may be, physical, sexual or psychological harmed. This problem mainly affects women and girls. It can take many forms: forced marriages (including forcing minors into marriage), forced prostitution, mental and physical violence.


The phenomenon of gender-based violence also occurs in the practice of forced labor, forced prostitution, and the organization of "transfers" of illegal migrants.

The officers' task is to identify potential victims and establish contact with them, bearing in mind that the victim often doesn’t want help. This translates into the need of providing professional psychological help, having high competences in the field of communication and providing information on the available legal options and other available forms of assistance. Due to this, it is extremely important to improve the competences of service officers and civil employees. This will enable professional support to be provided to victims and increase its effectiveness.

 

Entities involved

 • Regional Police Headquarters in Szczecin
 • Regional Police Headquarters in Wrocław
 • Regional Police Headquarters in Gorzów Wielkopolski
 • West Pomeranian Voivodship Office in Szczecin

Cooperating entities:

 • Maritime Branch of the Border Guard in Gdańsk
 • District Prosecutor's Office in Szczecin,
 • West Pomeranian Voivodeship Marshal's Office
 • DA DU Association,
 • La Strada - Foundation Against Human Trafficking and Slavery
 • Empowering Children Foundation
 • IPA - International Police Association
 • Local Education Authority in Szczecin
 • National Police Headquarters
 • Metropolitan Police Headquarters in Warsaw

Foreign entities:

 • Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine
 • West Yorkshire Police, UK
 • Metropolitan Police Headquarters, Zagreb, Croatia
 • Regional Police Headquarters in Bitola, Macedonia
 • Police Presidium in MECKLENBURG-VORPOMMERN, Germany


Developed by:

Ewa Maślana

Aid Funds Team Coordinator of the Regional Police Headquarters in Szczecin

 

Handel ludźmi

Niewidoczna plaga XXI Wieku

W obliczu rozwijającej się globalizacji i postępu technologicznego, handel ludźmi stał się jednym z najbardziej przerażających i ukrytych problemów, jakie stoją przed nami w dzisiejszych czasach. Jest to przestępstwo, które wciąż szerzy się w naszym społeczeństwie, często pozostając niezauważone. W tym artykule skupimy się na badaniu tego zjawiska z różnych perspektyw, analizując jego przyczyny, skutki oraz sposoby zapobiegania. Handel ludźmi to proceder obejmujący rekrutację, przymuszenie do działania oraz wykorzystanie ludzi w celach zarobkowych lub seksualnych. Ofiary często padają łupem międzynarodowych organizacji przestępczych. Ta forma przestępstwa dotyka zarówno mężczyzn, kobiet, jak i dzieci, a ich wykorzystanie obejmuje szereg celów - od pracy przymusowej i prostytucji po niewolnictwo i handel organami. Jednym z głównych czynników sprzyjających handlowi ludźmi jest bieda. Osoby pochodzące z ubogich regionów, pozbawione perspektyw życiowych, często stają się ofiarami obietnic o lepszym życiu w innych krajach. Handlarze ludźmi wykorzystują desperację tych osób i często sugerują im pracę, której nigdy nie otrzymają. Ofiary zmuszane są do życia w skrajnie trudnych warunkach, często z zadłużeniem, które nigdy nie zostanie spłacone. Jest to również przestępstwo związane z przemocą i zastraszaniem. Ofiary często są psychicznie i fizycznie maltretowane, pozbawione dostępu do opieki medycznej oraz prawa do uzyskania pomocy. To izolacja i strach sprawiają, że ofiary pozostają w rękach handlarzy przez długi czas, obawiając się konsekwencji ujawnienia swojej sytuacji. Zwalczenie handlu ludźmi stanowi ogromne wyzwanie.

Wiele państw podejmuje działania na poziomie prawnym i policyjnym, jednak to przestępstwo nadal się utrzymuje. Kluczem do zapobiegania handlowi ludźmi jest edukacja społeczeństwa. Musimy nauczyć się rozpoznawać sygnały alarmowe i wiedzieć, jak postępować w przypadku podejrzeń. Organizacje pozarządowe, takie jak UNICEF czy Amnesty International, prowadzą kampanie informacyjne i świadczą wsparcie ofiarom. Działania rządów i agencji międzynarodowych są niezbędne, ale to społeczeństwo ma potencjał do naprawienia tej sytuacji. Każdy z nas może przyczynić się do zwalczania handlu ludźmi, informując się na ten temat i wspierając organizacje działające na rzecz ofiar.  W konkluzji, handel ludźmi to niewidoczna plaga, która nadal istnieje w naszym społeczeństwie. To zło, które trzeba zwalczać na wielu frontach - od działań prawniczych po edukację społeczeństwa. Tylko poprzez wspólną pracę na rzecz zapobiegania i wsparcia ofiar możemy mieć nadzieję na zakończenie tej nieludzkiej działalności.

Projekt nr NMF/PA18/004, pn. „Integracja dla bezpieczeństwa współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Azyl i Migracja” przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie inicjuje działania profilaktyczne i informacyjne, które zwiększają wiedzę i wrażliwość na formę, skalę i przejawy tego zjawiska. Jako społeczeństwo nie możemy być obojętni na to, co się dzieje wokół nas. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi, wspieranie organizacji zajmujących się pomocą ofiarom oraz zgłaszanie podejrzanych przypadków to nasza wspólna odpowiedzialność.

Opracowała

mgr Ewa Maślana

Koordynator

Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Szczecinie

Image
Image
Image

EEA and Norway grants logo2Projekt pn. "Integracja dla bezpieczeńśtwa współłpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" w ramach projektu NMF, projekt realizowany w ramach Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Program "Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18)

Project entitled "Integration for Security. International Cooperation within the Scope of Fundamental Rights"
within the European NMF project, the project is implemented in PA 18 "Asylum and Migration" of the "Home Affairs" Programme of the Norwegian Financial Mechanism (Norway Grants) 2014-2021

Image

Dane kontaktowe / Contact

   +48 47-78-15-205

   wks@sc.policja.gov.pl

Adres / Address

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP
w Szczecinie 47-78-11-900, fax. 47-78-11-559

 

Copyright © 2021. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Grzegorz Sudakow.