Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Image

Tytuł projektu:

Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Cel szczegółowy/cel krajowy

Cel szczegółowy 6 / Cel krajowy 1

Oficjalna nazwa Beneficjenta

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Skrócona nazwa Beneficjenta

KWP w Szczecinie

Kwota całkowita projektu

10.248.923,00 PLN

W tym ze środków FBW

7.686.692,25 PLN

Ramy czasowe realizacji projektu

01.06.2020– 31.05.2022

 

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie – Beneficjenta – Lidera projektu oraz Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. – partnera projektu, oraz partnerów Stowarzyszonych, deklarujących potrzebę realizacji projektu m.in.: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Prezydium Policji w Neubrnadenburgu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze w Szczecinie, 12 Dywizją Zmechanizowaną.

 Zaproszone do projektu Instytucje będą obserwatorami w ćwiczeniu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, oraz konferencji podsumowującej ćwiczenie. Wzbogacą tym samym doświadczenie uczestników projektu oraz dokonają oceny przeprowadzonego ćwiczenia

Należy podkreślić iż zaplanowany do zakupu sprzęt wytworzony będzie za pomocą nowoczesnych technologii i materiałów (m.in. zintegrowane stanowiska zarządzania kryzysowego, specjalistyczne oprogramowanie, nowoczesny sprzęt komputerowy, medyczny), a koncepcja pojazdów specjalistycznych stanowi autorskie rozwiązanie KWP w Szczecinie, stworzone w porozumieniu z Komenda Główną Policji (stanowiąc projekt o charakterze pilotażowym z punktu widzenia innych jednostek w całej Polsce).

Głównym problemem regionalnego systemu przeciwdziałania zagrożeniom (opisanego m.in. w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego) w województwie zachodniopomorskim i lubuskim jest brak warunków sprzętowych do kreowania nowych i wzmocnienia dotychczasowych powiązań funkcjonalnych i wypracowania wspólnego doświadczenia przez służby obecne i wspierające Krajowy System Zarządzania Kryzysowego. Problem ten przekłada się wprost na niewystarczającą gotowość poszczególnych służb do podejmowania interwencji w sytuacji pojawienia się zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym (bądź o szerokiej skali, bądź spowodowanych działaniami przestępczymi), występuje to w sytuacjach, w których należy przekazywać część zadań innym służbom (bądź dysponującym sprzętem, bądź uprawnieniami do działania w danej sytuacji). Brakuje kompatybilności pomiędzy Policją, a jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Obecne zaplecze sprzętowe (pojazdy) Jednostek Policji obu partnerów projektu charakteryzuje się wysokim stopniem wyeksploatowania i niedostosowaniem do potencjalnych miejsc wystąpienia zagrożeń, ale przede wszystkim brakiem podstawowego wyposażenia, które umożliwiłoby bezpieczny udział funkcjonariuszy w skutecznych akcjach antyterrorystycznych, poszukiwawczo-ratowniczych.

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z zidentyfikowanych do rozwiązania problemów szczegółowych:

- zbyt długi czas reakcji (wyeksploatowany i niewystarczający park pojazdów specjalistycznych);

- niedobór zasobów sprzętowych umożliwiających udział funkcjonariuszy: Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP), Sztabów Policji Komend Wojewódzkich i Miejskich oraz Odziału Prewencji Policji (OPP), w akcjach wywołanych celowym działaniem człowieka, które koordynują działania wszystkich służb w miejscu prowadzenia akcji;

- brak zasobów informatycznych umożliwiających wykorzystanie doświadczeń - monitoring akcji, tworzenie bazy danych o zagrożeniach terrorystycznych, sabotażowych i CBRN-E;

- brak warunków do gromadzenia informacji zwrotnej od kluczowych interesariuszy działań jednostek Policji w obszarze zapobiegania i zwalczania terroryzmu, zagrożenym CBRN-E;

- brak możliwości organizacji sztabu zadań połączonych służb, inspekcji na poziomie wojewódzkim na tzw. Wysuniętym stanowisku kierowania/Ruchomym Stanowisku Dowodzenia.

Aktualnie średni czas, który upływa od momentu otrzymania powiadomienia do momentu rozpoczęcia realizacji zadań procesowych podczas etapu odbudowy wynosi około  810 minut (jest to szacunkowy czas realizacji, który może ulec zmianie w zależności od rodzaju i miejsca zdążenia oraz jego charakteru).

KWP w Szczecinie i KWP w Gorzowie Wlkp. z racji swojego przygranicznego położenia prowadzi intensywną współpracę transgraniczną, w związku z tym konieczne jest jej wyposażenie w szereg wysokospecjalistycznych narzędzi do realizacji takiego zadania. Podstawowym narzędziem do realizacji zadań zarządzania kryzysowegosą pojazdy. Doposażenie komórki sztabowej w nowoczesne, sprawne samochody, które będą dodatkowo wzmocnione w stosowne urządzenia umożliwiające stosowanie środków techniki specjalnej pozwolą na wielogodzinne i efektywne prowadzenie zarządzania kryzysowego. Elementem wykorzystania środków technicznych przez policjantów zespołu sztabów policji jest stosowany powszechnie, pojazd specjalny na bazie furgonu, przystosowany do wielogodzinnych działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Cechą charakterystyczną takiego pojazdu jest nietypowa zabudowa standardowego auta. Zabudowa ta pozwala na pracę dwóch policjantów w odpowiednich warunkach, bez konieczności opuszczania pojazdu. Ponadto pojazd będzie wyposażony w szereg urządzeń technicznych. Pojazd specjalny takiego typu, wyposażany będzie także w systemy wizyjne i teleinformatyczne, umożliwiający wykonanie czynności zarządzania kryzysowego.

Dużą zaletą przedmiotowego projektu jest jego mobilność oraz stworzenie centrum monitoringu i analiz oraz dowodzenia służbami w rejonach bezpośrednich zagrożeń wynikłych na skutek zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Należy zauważyć, iż dotychczas Policja obu garnizonów nie miała możliwości realizacji zadań o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem tak wysoko specjalistycznego sprzętu Projekt przewiduje użycie drona z przeznaczeniem do bieżącego i prowadzonego w czasie rzeczywistym monitoringu rozwoju sytuacji występującego zagrożenia.

Posiadanie przez Policję zintegrowanych stanowisk zarządzania  i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej i przeciwdziałania zagrożeniom pomoże nie tylko Policji, ale innym służbom (Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu itp.) biorącym udział w likwidacji skutków powstałych zagrożeń. Przedmiotowy projekt umożliwi stworzenie jednego centrum dowodzenia i kierowania wszystkimi rodzajami służb ratowniczych biorących udział w likwidacji powstałych zagrożeń. Utworzenie cytowanych zintegrowanych stanowisk zarządzania  i informowania
o ryzyku w sytuacji kryzysowej zapewni ciągłe nieprzerwane funkcjonowanie służb biorących udział w akcjach bez potrzeby ich częstego rotowania oraz zapewni szybki dopływ informacji o stanie sytuacji zapewniając szybką i optymalną reakcję zaangażowanych służb. Ponadto zgromadzone w ramach tworzonego stanowiska środki łączności pozwolą wszystkim służbom zaangażowanym w akcję wykorzystać potencjał zgromadzonych środków do łączności wewnątrz służbowej jak i pomiędzy służbami. Zatem system pozwala znacząco zwiększyć wydajność i integrację pomiędzy służbami ratowniczymi.

W ramach zintegrowanych stanowisk zarządzania  i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej zostaną zbierane i przetwarzane dane o groźbie zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Należy zauważyć, iż przedmiotowe mapy pomogą przewidywać powstawanie i rozwój zagrożeń wywołanych zdarzeniem o charakterze terrorystycznym co pomoże w racjonalnym kierowaniu działaniami służb ratowniczych i Policji w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków powstałych zagrożeń. Zatem jednym z elementów systemu jest możliwość tworzenia baz danych oraz ich analiz.

Łączna ilość planowanych do zakupu pojazdów i ich wyposażenia jest ściśle związana z koniecznością zwiększenia zdolności oddziałów specjalnych, zespołów negocjatorów, zespołów nieetatowej grupy rozpoznania minersko - pirotechnicznego do fizycznego zwalczania terroryzmu, prowadzenia negocjacji policyjnych, prowadzenia działań minersko - pirotechnicznego, dowodzenie oraz współdziałanie z podmiotami poza policyjnymi.

Aby realizować wszystkie wymienione zadania, należy zapewnić odpowiednie warunki techniczne w Centrum Operacyjnym. Centrum Operacyjne KWP jest ważnym ogniwem wspomagającym dowodzenie. Do jego zadań w szczególności należą: systematyczne analizowanie uzyskiwanych informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz aktualizowanie danych o siłach i środkach policyjnych wykorzystywanych do działań, ocena sytuacji i kalkulacja sił niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, przyjmowanie meldunków o wydarzeniach, realizowanych przedsięwzięciach i podjętych decyzjach, weryfikacja zapotrzebowania na siły i środki, zapewnienie właściwego obiegu informacji, współdziałanie z innymi zaangażowanymi służbami i instytucjami, prowadzenie dokumentacji rejestrującej przebieg działań.

W efekcie wprowadzenia zintegrowanych stanowisk zarządzania i informowania ryzyku w sytuacji kryzysowej na zagrożenia o groźbie zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym wpłynie na znaczne skrócenie czasu interwencji z 810 minut (13,5 h) w obecnym stanie do 540 minut (9 h) po realizacji projektu, zatem około 30%.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się nie tylko do sprawniejszego i efektywniejszego działania Policji, ale również do usprawnienia działających systemów do analizowania i identyfikowania zagrożeń, w tym Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (do którego należy Policja) oraz tworzenia systemów informacji o poważnych awariach, które umożliwią skrócenie czasu reakcji w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Ponadto w celu zwiększenia sprawności działania systemu ograniczania skutków zagrożeń zakupiony sprzęt specjalistyczny będzie mógł być wykorzystywany na terenie obu partnerskich województw (województwo zachodniopomorskie i lubuskie). Należy zauważyć, iż przedmiotowy projekt dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz KWP w Gorzowie Wielkopolskim jak i dla jednostek organizacyjnych Policji w całym kraju jest projektem pionierskim, który z powodzeniem będzie mógł być realizowany także w pozostałych województwach.

Opracowała

Ewa Maślana
Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych
KWP w Szczecinie

Szczecin, 15 czerwca 2020 rok

Odpowiedzialność za treść informacji spoczywa na KWP w Szczecinie Komisja Europejska 

i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności 

za treść publikowanej informacji.

Artykuły

KWP w Szczecinie realizuje kolejny projekt

Zintegrowane stanowiska zarządznia i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Pol’and’Rock” Festival ze wsparciem logistycznym w ramach projektu "Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Współpraca Policji Niemieckiej i Polskiej w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem zintegrowanych stanowisk zarządzania kryzysowego i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej - omówienie  wspólnego transgranicznego ćwiczenia.

Projekt zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej

Terroryści uprowadzili autobus z zakładnikami - za nami ćwiczenia dowódczo – sztabowe pk. „Kontra”

Zachodniopomorscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na terenie Terminala LNG w Świnoujściu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Zarządzanie Kryzysowe Prewencja Antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń"

Policyjne ”zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” wykorzystywane do monitorowaniu bezpieczeństwa Terminala LNG w Świnoujściu

Zintegrowane Stanowiska Zarządzania i Informowania o Ryzyku w Sytuacji Kryzysowej

Mobilne Stanowisko Analizy Substancji Chemicznych

Koszalińska komenda otrzymała nowy sprzęt tzw. MCM – Mobilne Centrum Monitoringu

Informacje od partnerów

Zintegrowane stanowiska zarządznia i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej (Policja lubuska)

Image

Dane kontaktowe

   +48 47-78-15-205

   wks@sc.policja.gov.pl

Adres

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Telefoniczne Centrum Informacji KWP
w Szczecinie 47-78-11-900, fax. 47-78-11-559

 

Copyright © 2021. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Grzegorz Sudakow.